Skip to main content

Impressum

SA PoCo
Rotermanni 2
10111, Tallinn
+372 5015323
info@poco.art

Andmekaitse

1. Andmekaitse

Järgnevad punktid annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate meie veebisaiti. Isikuandmed on kõik andmed, millega teid saab isiklikult tuvastada. Üksikasjaliku teabe saamiseks andmekaitse kohta vaadake allpool loetletud privaatsuspoliitikat.

Andmete kogumine meie veebisaidil Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Sellel veebisaidil toimuva andmetöötluse eest vastutab veebisaidi operaator. Tema kontaktandmed leiate selle veebisaidi impressumist.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Teie andmeid kogutakse ühelt poolt teie poolt meile esitatud andmetega. Need võivad olla näiteks kontaktvormi sisestatud andmed.

Teised andmed kogutakse automaatselt meie IT-süsteemide poolt, kui külastate veebisaiti. See on peamiselt tehniline teave (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehe vaatamise aeg). Nende andmete kogumine toimub automaatselt kohe, kui sisestate meie veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmeid kogutakse veebisaidi veatuks pakkumiseks. Teisi andmeid võib kasutada teie kasutuskäitumise analüüsimiseks.

Millised on teie õigused seoses teie andmetega?

Teil on õigus igal ajal tasuta saada teavet teie salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Teil on ka õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Selleks, samuti täiendavate küsimuste korral andmekaitse kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta impressumis toodud aadressil. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Teil on ka õigus teatud tingimustel nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist. Üksikasju leiate privaatsuspoliitikast jaotisest “Töötlemise piiramise õigus”.

Kolmandate osapoolte analüüsivahendid ja tööriistad

Kui külastate meie veebisaiti, võib teie sirvimiskäitumist statistiliselt hinnata. See toimub peamiselt küpsiste ja nn analüüsiprogrammidega. Teie sirvimiskäitumise analüüs on tavaliselt anonüümne; sirvimiskäitumist ei saa teiega seostada. Võite sellele analüüsile vastu vaielda või seda teatud tööriistu mitte kasutades vältida. Üksikasjalikku teavet leiate järgnevast privaatsuspoliitikast.

2. Üldised märkused ja kohustuslik teave

Privaatsus Nende lehekülgede operaatorid võtavad teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja vastavalt seaduses sätestatud andmekaitse-eeskirjadele ning sellele privaatsuspoliitikale.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, millega teid saab isiklikult tuvastada. See privaatsuspoliitika selgitab, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil seda tehakse.

Pange tähele, et andmeedastus Internetis (nt e-posti teel) võib sisaldada turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Selle veebisaidi andmetöötluse eest vastutab:

COFO Exhibitions GmbH & Co. KG Dr.-Emil-Brichta-Str. 9 94036 Passau

Telefon: +49 851 98808-0 E-post: office@cofo.de

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (nt nimed, e-posti aadressid jne).

Teie nõusoleku tagasivõtmine andmetöötlusele

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusolekuga. Te saate oma juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks piisab mitteametlikust teatisest meile e-posti teel. Enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkus jääb tagasivõtmisest mõjutamata.

Õigus vaidlustada andmete kogumist erijuhtudel ja otseturunduseks (Art. 21 GDPR)

Kui andmetöötlus põhineb Art. 6 (1) lit. e või f GDPR, on teil õigus igal ajal esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele põhjustel, mis tulenevad teie konkreetsest olukorrast; see kehtib ka nende sätete alusel toimuva profileerimise kohta. Vastav töötlemise õiguslik alus on toodud selles privaatsuspoliitikas. Kui esitate vastuväite, ei töötle me enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et töötlemiseks on kaalukaid õiguspäraseid põhjusi, mis ületavad teie huve, õigusi ja vabadusi, või kui töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks (vastuväide vastavalt Art. 21 (1) GDPR).

Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele selleks otstarbeks; see kehtib ka profileerimise kohta, kui see on seotud sellise otseturundusega. Kui esitate vastuväite, ei kasutata teie isikuandmeid enam otseturunduse eesmärgil (vastuväide vastavalt Art. 21 (2) GDPR).

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

GDPR-i rikkumise korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige oma alalises elukohajärgses liikmesriigis, oma töökoha või väidetava rikkumise toimumise kohas. Kaebuse esitamise õigus ei piira muid haldus- või kohtulikke õiguskaitsevahendeid.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus saada andmeid, mida me töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või lepingu täitmise eesmärgil, tavapärases, masinloetavas formaadis endale või kolmandale isikule. Kui taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, toimub see ainult tehniliselt teostatavas ulatuses.

SSL- või TLS-krüpteerimine

See sait kasutab SSL- või TLS-krüpteerimist turvalisuse kaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu edastamise kaitseks, nagu tellimused või päringud, mida te meile kui saidi operaatorile saadate. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära sellest, et brauseri aadressiriba muutub “http://” asemel “https://” ja brauseri real on luku sümbol.

Kui SSL- või TLS-krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie edastatud andmeid lugeda.

Teave, blokeerimine, kustutamine ja parandamine

Kehtivate õigusaktide raames on teil õigus igal ajal saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ja vajaduse korral õigus nende andmete parandamiseks, blokeerimiseks või kustutamiseks. Selleks, samuti täiendavate küsimuste korral isikuandmete kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta impressumis toodud aadressil.

Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta impressumis toodud aadressil. Töötlemise piiramise õigus kehtib järgmistes olukordades:

Kui vaidlustate meie poolt salvestatud teie isikuandmete täpsuse, vajame tavaliselt aega selle kontrollimiseks. Kontrollimise ajaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui teie isikuandmete töötlemine on toimunud / toimub ebaseaduslikult, võite taotleda andmetöötluse piiramist kustutamise asemel.

Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid vajate neid õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist kustutamise asemel.

Kui olete esitanud vastuväite vastavalt Art. 21 (1) GDPR, tuleb kaaluda teie ja meie huve. Kuni pole veel kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid – peale nende salvestamise – töödelda ainult teie nõusolekul või õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks või Euroopa Liidu või liikmesriigi olulise avaliku huvi tõttu.

Vastuväide reklaamimeilidele

Impressumi kohustuse raames avaldatud kontaktandmete kasutamine reklaami ja teabe edastamiseks, mida pole selgesõnaliselt küsitud, on keelatud. Lehe operaatorid jätavad endale sõnaselgelt õiguse võtta õiguslikke meetmeid soovimatute reklaamteadete, näiteks rämpsposti e-kirjade saatmise korral.

3. Andmete kogumine meie veebisaidil

Küpsised Interneti leheküljed kasutavad osaliselt nn küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viirusi. Küpsised muudavad meie pakkumise kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mida teie brauser salvestab.

Enamik küpsiseid, mida me kasutame, on nn “seansiküpsised”. Need kustutatakse automaatselt pärast teie külastuse lõppu. Teised küpsised jäävad teie lõppseadmesse salvestatuks, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauserit järgmisel külastusel ära tunda.

Te saate oma brauseri seadeid muuta nii, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest ja lubate küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistate küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerite küpsiste automaatse kustutamise brauseri sulgemisel. Kui te küpsised deaktiveerite, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtlusprotsessi läbiviimiseks või teatud teie poolt soovitud funktsioonide (nt ostukorvi funktsioon) pakkumiseks, salvestatakse Art. 6 (1) lit. f GDPR alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi salvestada küpsised oma teenuste tehniliselt veatu ja optimeeritud pakkumise eesmärgil. Kui salvestatakse muid küpsiseid (nt küpsiseid teie sirvimiskäitumise analüüsimiseks), käsitletakse neid selles privaatsuspoliitikas eraldi.

Serveri logifailid Lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serveri logifailides, mida teie brauser meile automaatselt edastab. Need on:

  • brauseri tüüp ja versioon
  • Kasutatav operatsioonisüsteem
  • Viitaja URL
  • Pääsuarvuti hostinimi
  • Serveripäringu aeg
  • IP-aadress

Neid andmeid ei ühendata teiste andmeallikatega.

Andmete kogumine põhineb Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi oma veebisaidi tehniliselt veatu esitamise ja optimeerimise vastu – selleks tuleb koguda serveri logifaile.

Kontaktivorm

Kui saadate meile päringuid kontaktivormi kaudu, salvestatakse teie päringuvormilt pärit andmed, sealhulgas teie poolt edastatud kontaktandmed, päringu töötlemise ja järelpäringute korral. Neid andmeid ei edastata ilma teie nõusolekuta.

Kontaktivormis sisestatud andmete töötlemine toimub seega ainult teie nõusoleku alusel (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks piisab mitteametlikust teatisest meile e-posti teel. Kuni tagasivõtmiseni toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkus jääb tagasivõtmisest mõjutamata.

Kontaktivormi sisestatud andmed jäävad meie juurde, kuni te taotlete nende kustutamist, võtate oma nõusoleku nende salvestamiseks tagasi või andmete salvestamise eesmärk ei kehti enam (nt pärast teie päringu töötlemise lõpetamist). Kohustuslikud seadusjärgsed sätted – eriti säilitustähtajad – jäävad mõjutamata.

Päring e-posti, telefoni teel

Kui te võtate meiega ühendust e-posti, telefoni teel, salvestatakse ja töödeldakse teie päring, sealhulgas kõik sellest tulenevad isikuandmed (nimi, päring) meie poolt teie päringu töötlemise eesmärgil. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb Art. 6 (1) lit. b GDPR, kui teie päring on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine teie nõusolekul (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) ja / või meie õigustatud huvidel (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR), kuna meil on õigustatud huvi meie poole pöördunud päringute tõhusa töötlemise vastu.

Teie kontaktipäringute kaudu saadetud andmed jäävad meie juurde, kuni te taotlete nende kustutamist, võtate oma nõusoleku nende salvestamiseks tagasi või andmete salvestamise eesmärk ei kehti enam (nt pärast teie päringu töötlemise lõpetamist). Kohustuslikud seadusjärgsed sätted – eriti säilitustähtajad – jäävad mõjutamata.

Andmete töötlemine (kliendi- ja lepingulised andmed)

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalikud õigusliku suhte loomise, sisu või muutmise jaoks (andmed). See toimub Art. 6 para. 1 lit. b GDPR alusel, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid meie veebisaitide kasutamise kohta (kasutusandmed) ainult ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse võimaldamiseks või kasutajalt tasu arvestamiseks.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse lõpetamist või ärisuhete lõpetamist. Kohustuslikud säilitustähtajad jäävad mõjutamata.

Andmete edastamine teenuste ja digitaalse sisu lepingute sõlmimisel

Me edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on lepingu töötlemiseks vajalik, näiteks maksete töötlemiseks volitatud krediidiasutusele.

Andmete edasine edastamine ei toimu või toimub ainult siis, kui olete edastamisega sõnaselgelt nõustunud. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie sõnaselge nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil.

Andmete töötlemise aluseks on Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks.

4. Analüüsivahendid ja reklaam

Google Analytics

See veebisait kasutab veebianalüüsiteenuse Google Analytics funktsioone. Teenusepakkuja on Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab niinimetatud “küpsiseid”. Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida teie veebisaidi kasutamist. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsiste salvestamine ja selle analüüsitööriista kasutamine põhineb Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimise vastu, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami.

IP-anonüümimine

Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP-anonüümimise funktsiooni. See tähendab, et teie IP-aadress lühendatakse Google’i poolt Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu teistes osalisriikides enne USA-sse edastamist. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google’i serverisse ja lühendatakse seal. Veebisaidi operaatori nimel kasutab Google seda teavet teie veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja veebisaidi operaatorile muude teenuste osutamiseks seoses veebisaidi ja interneti kasutamisega. Teie brauseri poolt Google Analyticsi osana edastatud IP-aadressi ei ühendata teiste Google’i andmetega.

Brauseri pistikprogramm

Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid palun pange tähele, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone. Samuti saate takistada küpsise loodud andmete kogumist ja nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides brauseri pistikprogrammi, mis on saadaval järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vastuväide andmete kogumisele

Te saate takistada oma andmete kogumist Google Analyticsi poolt, klõpsates järgmisel lingil. Seadistatakse väljalülitusküpsis, mis takistab teie andmete kogumist selle veebisaidi tulevaste külastuste ajal: Keela Google Analytics.

Lisateabe saamiseks Google Analyticsi kasutajaandmete töötlemise kohta lugege Google’i privaatsuspoliitikat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Töötluse tellimus

Oleme sõlminud Google’iga tellimuse töötlemise lepingu ja rakendame täielikult Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid Google Analyticsi kasutamisel.

Google Analyticsi demograafilised andmed

See veebisait kasutab Google Analyticsi “demograafiliste omaduste” funktsiooni. See võimaldab koostada aruandeid, mis sisaldavad avaldusi saidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad Google’i huvipõhisest reklaamist ja külastajate andmetest kolmandatelt osapooltelt. Neid andmeid ei saa seostada konkreetse isikuga. Selle funktsiooni saate igal ajal inaktiveerida oma Google’i konto reklaamiseadetes või üldiselt keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on näidatud punktis “Vastuväide andmete kogumisele”.

Säilitamise kestus

Google’i poolt kasutaja- ja sündmusetasandil salvestatud andmed, mis on seotud küpsiste, kasutajatunnuste (nt kasutaja ID) või reklaamitunnustega (nt DoubleClicki küpsised, Androidi reklaamitunnus), anonüümitakse või kustutatakse pärast 14 kuud. Üksikasjade saamiseks vaadake järgmist linki: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Google Analytics Remarketing

Meie veebisaidid kasutavad Google Analyticsi remarketingifunktsioone koos Google AdWordsi ja Google DoubleClicki ristseadme funktsioonidega. Teenusepakkuja on Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

See funktsioon võimaldab linkida Google Analyticsi remarketingu kaudu loodud reklaamieesmärgid Google AdWordsi ja Google DoubleClicki ristseadme funktsioonidega. Sel viisil võivad teile kohandatud huvipõhised, isikupärastatud reklaamisõnumid, mis on kohandatud teie eelneva kasutamise ja sirvimiskäitumise põhjal ühel seadmel (nt mobiiltelefon) kuvada ka teises teie seadmes (nt tahvelarvuti või arvuti).

Kui olete andnud oma nõusoleku, ühendab Google selleks teie veebibrauseri ja rakenduste sirvimisajaloo teie Google’i kontoga. Nii saavad samad isikupärastatud reklaamisõnumid kuvada igas seadmes, kuhu logite sisse oma Google’i kontoga.

Selle funktsiooni toetamiseks kogub Google Analytics kasutajaid autentinud Google’i ID-d, mis on ajutiselt seotud meie Google Analyticsi andmetega, et määratleda ja luua sihtrühmi ristseadme reklaamimiseks.

Te saate püsivalt vastu seista ristseadme remarketingule / sihtimisele, deaktiveerides isikupärastatud reklaami oma Google’i kontol; järgige seda linki: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Teie Google’i kontol kogutud andmete koondamine põhineb ainult teie nõusolekul, mille saate anda või tühistada Google’is (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Andmekogumisprotsesside puhul, mida teie Google’i kontoga ei ühendata (nt kuna teil ei ole Google’i kontot või olete ühendamise vastu), põhineb andmete kogumine Art. 6 (1) lit. f GDPR. Õigustatud huvi tuleneb asjaolust, et veebisaidi operaatoril on huvi veebisaidi külastajate anonüümse analüüsi vastu reklaamieesmärkidel.

Lisateabe ja privaatsuspoliitika leiate Google’i privaatsuspoliitikast: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords ja Google konversioonide

jälgimine See veebisait kasutab Google AdWordsi. AdWords on Google Inc-i, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid (“Google”) veebireklaamiprogramm.

Google AdWordsi raames kasutame niinimetatud konversioonide jälgimist. Kui klõpsate Google’i reklaamil, seadistatakse konversioonide jälgimise küpsis. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida Interneti-brauser salvestab kasutaja arvutisse. Need küpsised kaotavad kehtivuse pärast 30 päeva ja neid ei kasutata kasutaja isiklikuks tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatud lehti ja küpsis ei ole veel aegunud, saab Google ja meie tuvastada, et kasutaja klõpsas reklaamil ja suunati sellele lehele.

Iga Google AdWordsi klient saab erineva küpsise. Küpsiseid ei saa jälgida AdWordsi klientide veebisaitide vahel. Konversiooniküpsise abil saadud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks AdWordsi klientidele, kes on valinud konversioonide jälgimise. Kliendid saavad teada kasutajate koguarvu, kes klõpsasid nende reklaamil ja suunati lehele, millel on konversioonide jälgimise silt. Nad ei saa siiski teavet, mis isiklikult tuvastaks kasutajaid. Kui te ei soovi jälgimises osaleda, võite selle kasutamisele vastu olla, deaktiveerides Google’i konversioonide jälgimise küpsise oma internetibrauseris kasutajaseadete all. Teid ei kaasata konversioonide jälgimise statistikasse.

Küpsiste salvestamine ja selle jälgimistööriista kasutamine põhinevad isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimisel nii veebisaidi kui ka reklaami optimeerimiseks.

Lisateabe saamiseks Google AdWordsi ja Google Conversion Tracking’i kohta vaadake Google’i privaatsuspoliitikat: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Saate seadistada oma veebilehitseja nii, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest ja lubate küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatse kustutamise, kui sulgete veebilehitseja. Kui keelate küpsised, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Facebook Pixel

Meie veebisait kasutab Facebooki külastaja tegevuse pikslit, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) konversioonide mõõtmiseks.

See võimaldab lehe külastajate käitumist jälgida pärast seda, kui nad on Facebooki reklaamile klõpsates ümber suunatud teenusepakkuja veebisaidile. See võimaldab Facebooki reklaamide tõhusust hinnata statistilistel ja turu-uuringute eesmärkidel ning tulevasi reklaamimeetmeid optimeerida.

Kogutud andmed on meie, selle veebisaidi operaatori jaoks anonüümsed, me ei saa teha järeldusi kasutajate identiteedi kohta. Siiski salvestatakse ja töödeldakse andmeid Facebooki poolt, nii et ühendus vastava kasutajaprofiiliga on võimalik ja Facebook võib andmeid kasutada omaenda reklaamieesmärkidel vastavalt Facebooki andmete kasutamise poliitikale. See võimaldab Facebookil reklaame serveerida nii Facebooki lehtedel kui ka väljaspool Facebooki. Selle andmete kasutamist ei saa me, veebisaidi operaator, mõjutada.

Facebook Pixeli kasutamine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi tõhusate reklaamimeetmete, sealhulgas sotsiaalmeedia osas.

Lisateabe saamiseks oma privaatsuse kaitsmise kohta vaadake Facebooki privaatsuspoliitikat: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Saate ka keelata kohandatud auditooriumide turundusfunktsiooni jaotises Reklaamisätted aadressil https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Selleks peate olema Facebookis sisse logitud.

Kui teil pole Facebooki kontot, saate keelata Facebooki poolt Euroopa Interaktiivse Digitaalse Reklaami Liidu veebisaidil http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ põhineva reklaami.”

“Konversiooniküpsiste” salvestamine ja selle jälgimistööriista kasutamine põhineb Art. 6 (1) lit. f GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimise vastu, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami.

Lisateabe saamiseks Google AdWordsi ja Google konversioonide jälgimise kohta lugege Google’i privaatsusp